Integritetspolicy

Integritetspolicy för Malmö idrottsakademi

Uppdaterad 2018-05-24

Malmö idrottsakademis verksamhetsidé är att vara ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett nära och långsiktigt samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat inom sin idrott.

I alla sammanhang är ändamålet och syftet med all hantering av personuppgifter, dokumentation och publicering av texter och bilder på våra ”kunder”, att i ett samarbete och dialog försöka utbilda, utveckla, ge rådgivning, stödja och hjälpa idrottare, tränare föreningar och förbund.

Malmö idrottsakademi har behov av och intresse av att visa upp vår verksamhet. Vi är aktiva på vår hemsida, i sociala media och vi skickar en gång i månaden ut ett nyhetsbrev.

Malmö idrottsakademi vill bygga nätverk och har behov av att samla in och dokumentera personliga kontaktuppgifter för att kunna skicka information och inbjudningar till träffar, utbildningar och konferenser.

I och med att vår Malmö idrottsakademis verksamhet bygger på frivillighet bedömer vi att personen har en positiv inställning till vårt sätt att hantera personliga information som namn, mailadress och telefonnummer.

Ändamål och syfte medbehandlingen av personuppgifter för idrottarna i Elitprogrammet

Insamling: De personuppgifter du anger i din ansökan används för att göra listor för uttagning och nominering. Vi gör också ett individuellt dokument där namn, förening, adress, mail, telefonnummer samt övriga uppgifter du fyllt i finns med. Dokumentet används i det individuella planerings- och utvecklingssamtalet. Informationen lagras på en ”sharepoint” för att berörd personal ska kunna läsa informationen som används i rådgivningssamtal. På ”sharepoint” lagras också dokument med kontaktinformation och ett dokument där antalet rådgivningstimmar redovisas.

Vi behöver idrottarnas personnummer på grund av att Folksam behöver det för hantering av Elitidrottarförsäkringen i samband med skador. I övrigt använder vi endast idrottarens ålder.

Malmö idrottsakademi upprättar kontaktlistor med förening, namn, mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används för att Malmö idrottsakademis personal ska kunna upprätthålla en kontinuerlig kontakt med idrottarna, tränare och föreningsrepresentanter.

Malmö idrottsakademi använder namn, mailadresser och telefonnummer i samband med bokning av tider hos våra kompetenspersoner, vid inbjudningar till träffar utskick av enkäter och information.

När vi genomför arrangemang, utbildningar, föreläsningar eller träffar upprättas anmälnings- och deltagarlistor med uppgifter som förening, funktion, namn, mailadress och eventuellt telefonnummer på de som anmäler sig. Uppgifterna används för utskick av information och i samband med eventuell redovisning av kostnader i samband med aktiviteten.

Malmö idrottsakademis testutrustning är slutna system och vid test och mätningar upprättas ett testprotokoll med resultat.

Ett skriftligt samtycke upprättas med idrottaren i samband med samtalet med kontaktpersonen. Detta gäller och arkiveras under det år idrottaren är med i Elitprogrammet.

Ändamål och syfte med behandlingen av personuppgifter för övriga tränare eller idrottar som anlitar oss

Vi har behov av att använda namn, mailadresser och telefonnummer i samband med bokning av tider och kommunikation mellan idrottare/tränare och Malmö idrottsakademis kompetenspersoner.

Malmö idrottsakademis testutrustning är slutna system och vid test och mätningar upprättas ett testprotokoll med resultat.

 

Ändamål och syfte med behandlingen av personuppgifter för nätverk med samarbetspartners, tränare och föreningsrepresentanter

Vi upprättar kontaktlistor med förening, namn, mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används för att Malmö idrottsakademis personal ska kunna upprätthålla en kontinuerlig kontakt med samarbetspartners, tränare och föreningsrepresentanter. När vi genomför arrangemang, utbildningar, föreläsningar eller träffar upprättas anmälnings- och deltagarlistor med uppgifter som förening, funktion, namn, mailadress och eventuellt telefonnummer på de som anmäler sig. Uppgifterna används för utskick av information och i samband med eventuell redovisning av kostnader i samband med aktiviteten.

Ändamål och syfte vid hantering och publicering av bilder på hemsida och sociala medier

Malmö idrottsakademi har behov av och intresse av att publicera bilder för att marknadsföra och visa upp vår verksamhet. Vi har bedömt att detta väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter.

Inget material som kan upplevas kränkande av den som berörs publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. Om Malmö idrottsakademi tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som berörs, tas detta material omedelbart bort. När det gäller publicering av barns personuppgifter på hemsida eller sociala medier inhämtas samtycke från vårdnadshavare.  

Säkerhet

Alla uppgifter lagras i Malmö stads plattform som använder egna servrar och har en hög datasäkerhet.

Hör av dig till verksamhetsansvarige Niklas Harris eller övrig personal om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter eller vill ha dina uppgifter på hemsida eller sociala media borttagna.Du kan alltid ändra dessa uppgifter eller begära att få veta vad vi har noterat om dig.


Kontaktperson

Utbildning: 

Idrottsliga meriter: