Life skills management

Elitidrottare är elitidrottare dygnet runt.
Detta innebär att idrottaren även behöver förstå och ta kontroll över sitt liv utanför idrotten för att hitta balans i tillvaron och underlätta sina idrottsliga prestationer.

Med life skills management avses beteenden som används ändamålsenligt och ansvarsfullt i hanteringen av personliga angelägenheter. Life skills är en uppsättning färdigheter som förvärvats genom utbildning eller erfarenhet som används för att hantera problem och frågor som är vanligt förekommande i en (elit)idrottares liv.

Inom området är det viktigt att ta hänsyn till så väl individens sociala, psykologiska, yrkesrelaterade som akademiska utveckling. Även om det finns många gemensamma nämnare för elitidrottare behöver implementeringen av life skills management anpassas efter individen, dennes livsvärld och individuella förutsättningar. Detta får elitidrottaren stöd i av och genom Malmö idrottsakademi.


Kontaktpersoner

Utbildning: European Master Degree in Exercise & Sport Psychology. Psykoterapeut (Kognitiv beteendeterapi). Fil.licentiat examen Idrottsvetenskap

Forskning: Lic.avhandling (2011). ”Swedish student-athletes´within career transitions”.

Publiceringar: Bok (2011). ”Idrottens karriärövergångar”. SISU Idrottsböcker.

Övriga uppdrag: Malmö FF, Malmö Högskola, Malmö Idrotts Akademi, Riksidrottsförbundet (RF), Boxningsförbundet, HISO, Skolor, UMAS, Lunds Universitet (Psykologiska institutionen), Svenska fotbollsförbundet, Svenska tennisförbundet, Round Table, Fair Play TK, Eon, Massive Entertainment mfl

”För mig betyder Malmö idrottsakademi jättemycket. Jag har verkligen känt av gemenskapen och märkt hur mycket jag utvecklat mig själv som idrottare under de åren jag tillhört Malmö idrottsakademi.”

Quincy Andersson, spjut