Treårsuppföljning av ”Malmö Youth Study”

Forskare från den tvärvetenskapliga och longitudinella studien ”Malmö Youth Study” redovisande i veckan sin treårsuppföljning hos Malmö idrottsakademi inför Malmös tränare, skolor och övriga intressenter. En spännande kväll där forskare delgav sina aktuella resultat kring bl.a. genus, ”relative age effekt” och motivationsklimat vid en idrottsgrundskola. En intressant och kreativ diskussion och möte mellan forskare, skola och idrotten.

 

Professor Tomas Peterson och professor Per Wollmer delgav inledningsvis en helhetsbild över forskningsstudiens framväxt, aktuellt läge och framtid. Doktoranderna Joakim Ingrell, Marie Larneby och Staffan Ekelund presenterade därefter spännande och rykande färska forskningsresultat.

 

Marie Larneby presenterade sina övergripande resultat. Larneby har gjort en etnografisk studie med observationer och intervjuer, där hon följt en årskull under tre läsår. Genom att befinna sig i den vardagliga verksamheten, att se, lyssna och tala med elever och personal, är syftet att beskriva och problematisera normativa mönster relaterade till idrott så som de tar sig uttryck på skolan.

 

Staffan Ekelund gav en kort beskrivning av hans avhandlingsarbete:

”Vi har studerat två årskullar av elever på Malmö idrottsgrundskola, totalt 147 stycken, avseende födelsekvartal och fysiologiska karakteristika. Eleverna blir antagna på idrottsliga meriter. Den sen tidigare vetenskapligt väletablerade effekten av ungdomar som konkurrerar i elituttagningar är att de som är relativt yngre, dvs födda sent på året i vårat fall, har svårare att hävda sig och det visar sig även här. De som är födda under årets första kvartal är t ex mer än 2,5 gånger fler än de som är födda under årets sista kvartal. Det visar sig även att de förväntade skillnader mellan kvartalen vad gäller elevernas fysiologi har en tendens att suddas ut, troligtvis på grund av selektionen och kravet på att vara kroppsligt välutvecklad som den innebär,” berättade Ekelund.

 

Joakim Ingrell presenterade sina resultat från de fyra studier som ingick inom ramen för hans doktorsavhandling med titeln ”What does it take to be succesful here?”. Till skillnad från övriga i forskningsgruppen fokuserar Joakims avhandling främst på elevernas syn på sig själva i förhållande till den organiserade idrotten, dvs den utanför skolan, och det stöd de upplever att de fick från tränare, träningskamrater och föräldrar.

 

Nästa disputation i Malmö Youth Study kommer att vara på Malmö universitet och fakulteten Lärande och samhälle, Orkanen, den 29 maj 13:15. Då är det Marie Larneby som med titeln ”Vi och De Andra” lägger fram sin avhandling som kommer att behandla frågor kring norm, makt och genus. Det kommer att bli en intressant och aktuell disputation som berör både skola och idrott.